Detaliere Proiect :
[ 2020 - 2023 ] Sistem Inovativ de Protecţie Anticorozivă Activă a Metalelor Alimentat de la Surse Regenerabile de Energie – SIPAMASRE

Axă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltarea afacerilor

Acţiune 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Titlu proiect: Sistem Inovativ de Protecție Anticorozivă Activă a Metalelor Alimentat de la Surse Regenerabile de Energie – SIPAMASRE

Cod SMIS 121611

Contract de finanţare 273/24.06.2020

Locaţie de implementare ale proiectului Splaiul Unirii, nr. 313, 030138, sector 3, București

Regiunea de dezvoltare București - Ilfov

Data de începere a perioadei de implementare 24.06.2020

Data estimată de finalizare a perioadei de implementare 23.06.2023

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul SIPAMASRE are ca scop realizarea in cadrul ICPE ACTEL a unui produs inovativ si anume a unui sistem de protecție anticorozivă activă a metalelor alimentat de la surse regenerabile de energie. În cadrul acestui proiect inovarea bazată pe cercetare-dezvoltare constă în interconectarea sistemului de protecție anticorozivă activă cu surse de energie care utilizează ca energie primară energia solară și/sau cea eoliană prin intermediul unui convertor static inteligent. Printre domeniile de aplicabilitate ale sistemului se numără conductele pentru transportul gazelor la distanțe mari (gazoducte)/conductele pentru transportul petrolului în zonele izolate pe care acestea le traversează (fără rețele de energie electrică), platformele petroliere marine și navele.

Obiectivul investiției inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare, constă în diversificarea activității unității prin produse sau tehnologii care nu au fost realizate anterior în unitate. Prin implementarea proiectului SIPAMASRE se realizează creşterea investiţiilor ICPE ACTEL S.A. în CDI, prin introducerea inovării în activitatea proprie, în scopul dezvoltării bazate pe cercetare a unui produs nou, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific 1.3. al Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

De asemenea, prin implicarea în cadrul proiectului a organizaţiei de cercetare şi instituţiei de învăţământ superior Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se urmăreşte dezvoltarea unor noi legături și sinergii între întreprindere şi centrele/laboratoarele de cercetare-dezvoltare din universitate, crearea de rețele și de grupuri de inovare deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, a acțiunilor de validare precoce a produselor, a capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

Obiectivul investiției inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului SIPAMASRE, constă în diversificarea activității ICPE ACTEL S.A. prin produse care nu au fost realizate anterior în cadrul societăţii, produse care au un important domeniu de aplicabilitate, cel al protectiei anticorozive active.

În domeniile de aplicabilitate a protecției anticorozive active (conducte subterane, platforme marine de exploatare hidrocarburi, transporturi navale), lipsa unei surse de alimentare locală sau costurile ridicate pentru alimentarea sistemului de la surse aflate la distanțe mari, au dus la analizarea posibilității alimentării sistemelor de la surse de energie regenerabile. Creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea factorilor de mediu prin utilizarea de energie verde, creșterea eficienței economice a sistemului prin eliminarea costurilor transportului energiei de la o sursă de alimentare către sistemul de protecție anticorozivă activă și funcționarea sistemului în mod independent cu transmiterea informațiilor legate de parametrii de funcționare, la distanță sunt obiectivele principale ale acestui proiect.

Din punct de vedere structural sistemul inovativ propus este format dintr-o stație de protecție anticorozivă activă, în cadrul căreia găsim o sursă în comutație de curent continuu și un sistem de achiziție de date, și mai multe prize de potențial.Pentru a face posibilă utilizarea sistemului în zone izolate, unde nu avem acces la o rețea locală de alimentare, stațiile de protecție catodică vor utiliza surse regenerabile de energie.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Realizarea, testarea şi validarea funcţionării unui produs nou, complex rezultat în urma activităţilor de cercetare efectuate în cadrul proiectului, constând intr-un sistem inovativ de protecție anticorozivă activă a metalelor alimentat de la surse regenerabile de energie alcătuit din două module (modul destinat producerii şi furnizării energiei electrice necesare sistemului utilizând surse regenearbile de energie -MPEE- si modul destinat realizării protecţiei anticorozive active a metalelor -MPAM-).

Asigurarea suportului necesar acțiunii de validare a produsului inovativ prin realizarea unui prototip utilizabil comercial al SIPAMSRE prin intermediul materialelor şi echipamentelor achiziționate.

Inovarea socială prin crearea în cadrul ICPE ACTEL S.A. a cel puţin 3 noi locuri de muncă având funcţie de cercetător şi 2 noi locuri de muncă, altele decât pentru cercetători, dintre care cel puţin 3 femei, în perioada de implementare a proiectului, care implică dobândirea de noi cunoştinţe şi specializarea în domeniul protecţiei anticorozive a metalelor.

Creșterea competitivității ICPE ACTEL S.A. prin inovare, prin realizarea SIPAMSRE, în perioada de introducere în productie a rezultatelor cercetarii avansate şi, implicit, creșterea cotei de piaţă a societăţii şi generarea de venituri rezultate în urma vânzării sistemului și a serviciilor generate de către acesta.

Dezvoltarea de legături şi sinergii între societate (ICPE ACTEL S.A.) şi organizaţii de cercetare şi instituţii de învăţământ (Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti), prin angrenarea, în cadrul colectivului de cercetare, de personal cu înaltă calificare din cele două medii.

Depunerea a 2 cereri de brevet înregistrate la O.S.I.M, în perioada de implementare a proiectului în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuala/industrială asupra produselor dezvoltate prin proiect.

Creșterea investițiilor ICPE ACTEL S.A. în CDI, prin introducerea inovării în activitatea proprie, în scopul dezvoltării bazate pe cercetare a SIPAMASRE, acesta contribuind şi la reducerea nivelului de poluare a mediului.

www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro